Zakres działalności


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Palowicach przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej. Zapewnia wychowankom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich wszystkie potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, zdrowotne a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenie. Placówka funkcjonuje na zasadzie mieszkania autonomicznego,w którym życie wychowanków zbliżone jest do życia rodzinnego. Organizuje regularne zebrania Stałych Zespołów do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, tworzy diagnozy psychologiczno ? pedagogiczne oraz plany pomocy. Zapewniony jest kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi (chyba że sąd postanowi inaczej). Wychowankowie mają dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wiekui możliwości rozwojowych, oferowane są im różne działania terapeutyczne. Nadzór nad realizowaniem przez pracowników obowiązujących standardów opieki i wychowaniaw Placówce sprawuje dyrektor.

Priorytetem działań placówki jest zapewnienie opieki i wsparcia do czasu umieszczenia dziecka z powrotem w rodzinie, umieszczenia w innej formie opieki zastępczej lub odpowiedniej placówce czy ośrodku, dostosowanym do specyficznych potrzeb wychowanka. Stąd też pobyt w placówce powinien mieć charakter przejściowy. W pracy opiekuńczo - wychowawczej ważnym aspektem są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, profilaktyczno - wychowawcze, korekcyjno ? kompensacyjne, prowadzone w oparciu o wywiady psychologiczne, obserwacje własne,badania z użyciem testówpsychologicznych, analizę dokumentów, konsultacje z wychowawcami danej autonomii, pedagogiem i psychologiem, uaktualnianie diagnozy psychofizyczne wychowanków, wymagające modyfikacji ze względu na zmiany rozwojowe dzieci. Diagnozy zawierają pomocne wskazówki m. in. do dalszej pracy pedagogicznej, terapeutycznej, czy pracy z rodziną. Na bieżąco psycholog prowadzi arkusz badań i obserwacji wychowanków dot. aktualnego stanu psychicznego, sposobu zachowania, ujawnionych problemów szkolnych, wychowawczych.

Priorytetem jest także umiejętna organizacja czasu wolnego dziecka. Uczenie wychowanków racjonalnego pożytkowania wolnego czasu jest czymś nieodzownym nie tylko tu i teraz, ale także w jego życiu w przyszłości. Aktywność fizyczna, umysłowa, emocjonalna, to najlepsza alternatywa dla dziecka. Na system działań Placówki składają się również wszelkie działania edukacyjne. Ogromna ilość wychowanków przybywa do placówki z dużymi zaległościami dydaktycznymi. Wiele z nich ma problem z podstawowymi elementami w dziedzinie edukacji ( jak czytanie, pisanie, liczenie itp.). Dlatego praca edukacyjna wymaga wielkiego zaangażowania, cierpliwości oraz systematyczności działań. W pracy podejmowane są działania zarówno grupowe, jak i indywidualne. Pomoc dziecku w trudnościach szkolnych jest priorytetem. W tym celu nieodzownym jest współpraca z pedagogami szkolnymi, wychowawcami klasy, opiekunami praktyk, a także wszelkimi instytucjami. Ścisła współpraca i kontrola postępów edukacyjnych jest elementem, który warunkuje sukces. Wychowawcy doposażają podopiecznych w podręczniki szkolne, zeszyty i przybory szkolne. Codziennie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Jednym z zadań Placówki jest również dbałość o kondycję zdrowotną dziecka. Bardzo wiele dzieci przybywa do placówki z różnymi schorzeniami, chorobami, zaniedbani pod względem zdrowotnym. Najczęstsze to zaniedbania w kwestii higieny jamy ustnej. Każdy z wychowanków ma dostęp do lekarza pierwszego kontaktu - pediatry. Dzieci automatycznie w momencie przybycia do Placówki deklarowani są do lekarza pierwszego kontaktu. Zgodnie z procedurami Placówki w momencie przybycia, wychowankowie konsultowani są u lekarza pediatry, celem zdiagnozowania kondycji zdrowotnej dziecka.

Placówka to całodobowa placówka opiekuńczo ? wychowawcza, typu socjalizacyjnego, która zapewnia podopiecznym całodobową opiekę, wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby. Do Placówki trafiają wychowankowie, których potrzeby stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Oznacza to, że Placówka zapewnia pomoc i wsparcie nie tylko dla sierot, ale także dla dzieci i młodzieży z zaniedbanych środowisk, zagrożonych demoralizacją, których rodzina nie wywiązuje się z powierzonych jej zadań i obowiązków. Powszechne jest stwierdzenie, że nawet najlepiej zorganizowana Placówka nie jest w stanie zastąpić rodziny, ani też zrekompensować jej braku. Dlatego priorytetem jest ścisła współpraca i pomoc środowisku rodzinnemu naszych dzieci, tak by z powrotem mogły trafić na łono rodziny naturalnej. Praca ta jest bardzo trudna i nie zawsze udaje się odnieść zamierzony skutek.

 Stronę opublikowano: 23.04.2021 - 12:51
Ostatnia modyfkacja: 23.04.2021 - 12:51
Tłumacz języka migowego   Pętla indukcyjna

ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Palowicach

Starostwo Rybnik
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku


BIP